Algemene Voorwaarden Personal Training en Diëtetiek 22-02-2024

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en personal trainer en hun cliënt met betrekking tot behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder cliënt wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, evenals hun wettelijke vertegenwoordigers, die de diensten van de diëtist inroepen.

Verhindering en Afspraken

Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken worden ter bevestiging naar de cliënt gemaild. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.

Tarieven

Fitologie hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Fitologie heeft geen contracten met zorgverzekeraars waarvoor een andere vergoeding kan gelden. Ook is Fitologie niet meer een geregistreerd diëtist. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een toeslag, ongeacht reisafstand en reistijd. Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de pagina 'tarieven' of navragen bij uw diëtist. De tarieven voor personal training zijn verschillend en afhankelijk van hoe lang iemand traint en hoe vaak per week. Indien kosten niet kunnen worden gedeclareerd bij de verzekeraar, ontvangt de cliënt een factuur en is hij/zij zelf verantwoordelijk voor de betaling.

Beëindigen behandeling

De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. De diëtist of personal trainer kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist of personal trainer stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet.

Betaling en declaraties

De cliënt is zelf betaling verschuldigd. Dit dient binnen de aangegeven periode van 14 dagen te zijn, zoals op de factuur vermeld. Indien dat niet gebeurt mag er wettelijke rente worden gerekend. 

Toestemming gegevensverzameling

Door de vernieuwde wetgeving is het noodzakelijk om te vermelden hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. Het doel van deze gegevens is het helder hebben met wie, over wat wordt gecommuniceerd. Gegevens omvatten ANW-gegevens, leefstijlgegevens, antropometrische gegevens en andere relevante medische gegevens. De gegevens die Fitologie verzamelt worden beveiligd opgeslagen. De cliënt heeft het recht om deze gegevens weer in te trekken.

Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Incasso

De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met €5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met €10,00.

Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met de Personal Trainer aan te gaan, zijn/haar arts te raadplegen.

Aansprakelijkheid

a. Het advies van de diëtist of personal trainer is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist of personal trainer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van door de diëtist of personal trainer verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist of personal trainer. b. Ieder gebruik van de diensten van de Personal Trainer geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. Iedere deelnemer dient, voorafgaand aan het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is. Hieronder dient tevens te worden verstaan de deelname aan Personal Training in combinatie met medicijngebruik. Indien de deelnemer medicijnen gebruikt, dient hij voorafgaand aan deelname aan Personal Training na te gaan of deelname mogelijk/verantwoord is in combinatie met het de medicatie. c. De deelnemer verklaart met ondertekening van de overeenkomst een ongevallenverzekering te hebben. De Personal Trainer of diëtist kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. d. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is de Personal Trainer niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door de Personal Trainer georganiseerde activiteiten.

Aansprakelijkheid

Fitologie doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf of contact op te nemen met Fitologie. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar: 030 – 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of per mail info@klachtenloketparamedici.nl. Bekijk hier de informatiefolder "Ontevreden? Blijf er niet mee zitten."

Contactgegevens

Fitologie Kinkerstraat 331/3 06 409 14 818 www.fitologie.nl info@fitologie.nl

General Terms and Conditions for Personal Training and Dietetics

General

These general terms and conditions are part of every agreement between the dietitian and personal trainer and their client regarding treatment and/or the provision of services and/or goods. The term "client" refers to all patients, clients, or other natural and legal persons, as well as their legal representatives, who engage the services of the dietitian.

Prevention and Appointments

If the client is unable to be present at the agreed date and time, they must inform the dietitian as soon as possible. Appointments are confirmed by email to the client. Appointments not canceled at least 24 hours in advance will be invoiced. No exceptions will be made for illness. Cancellation must be done personally or by phone, possibly left on the answering machine, or via email.

Rates

Fitologie applies rates for dietetics as agreed upon with health insurers. Fitologie does not have contracts with health insurers for which a different reimbursement may apply. Also, Fitologie is no longer a registered dietitian. Additionally, there is a surcharge for home visits, regardless of travel distance and time. For the most current rates, you can check the 'rates' page or inquire with your dietitian. The rates for personal training vary and depend on how long someone trains and how often per week. If costs cannot be claimed from the insurer, the client will receive an invoice and is responsible for payment.

Termination of Treatment

The client can terminate the agreement at any time, provided the dietitian is informed in writing 24 hours before a scheduled appointment. The dietitian or personal trainer may terminate the agreement if the advice is not expected to lead to the desired results. The dietitian or personal trainer will inform the patient/client in a timely manner when such a situation is anticipated.

Payment and Invoices

The client is responsible for payment themselves. This must be done within the specified period of 14 days, as indicated on the invoice. If this does not occur, statutory interest may be charged.

Consent for Data Collection

Due to updated legislation, it is necessary to mention how personal data is handled. The purpose of collecting this data is to have clarity about with whom and about what communication is taking place. Data includes ANW data, lifestyle data, anthropometric data, and other relevant medical data. The data collected by Fitologie is securely stored. The client has the right to withdraw this data.

Non-Payment

In case of non-payment within the specified period, the client is in default without the need for further notice. As long as the client fails to fulfill their obligations, all costs related to the collection of the respective claim will be charged to the client. These costs expressly include collection costs by a debt collection agency and legal costs.

Debt Collection

In the cases mentioned in Articles 4 and 5 above, the dietitian is entitled to proceed immediately with the collection of the claim or to assign this to third parties.

In General

In general, a reminder will be sent first. With a second payment reminder, the claim will be increased by €5.00 administration costs, and with a third payment reminder by €10.00.

Obligation to Pay

Unless expressly proven otherwise, the administrative data of the dietitian is binding regarding the correctness of what the client owes.

Health

The participant declares that he/she is, to the best of their knowledge, in good health and physically able to follow the instructions of the Personal Trainer without harm to their health. In case of doubt, the participant undertakes to consult their doctor before entering into the agreement with the Personal Trainer.

Liability

a. The advice of the dietitian or personal trainer is, by its nature, result-oriented without guaranteeing a specific outcome. The dietitian or personal trainer excludes any liability for damage or injury arising from or in connection with the client's compliance with advice provided by the dietitian or personal trainer unless there is intent or gross negligence on the part of the dietitian or personal trainer.

b. Every use of the services of the Personal Trainer is entirely at the participant's own risk. Each participant must, prior to using any facility or participating in any activity, ensure whether the use or participation is medically responsible for them. This also includes participation in Personal Training in conjunction with medication use. If the participant is taking medication, they must ascertain before participating in Personal Training whether participation is possible/responsible in combination with the medication.

c. The participant declares, by signing the agreement, to have accident insurance. The Personal Trainer or dietitian can never be held liable for unachieved results.

d. Training advice is always voluntary and followed at one's own risk. The Personal Trainer is also not liable for damage to and/or loss of personal belongings for any reason whatsoever, arising during or in connection with the activities organized by the Personal Trainer.

Liability

Fitologie strives to provide good care and organize everything carefully. If you, as a client, are dissatisfied, it is important to discuss this with the dietitian or contact Fitologie. If that does not provide a solution, you can file a complaint with the Complaints Desk for Paramedics, via the website www.klachtenloketparamedici.nl. The Complaints Desk is also reachable by phone: 030 – 310 09 29 (Monday and Friday between 9:00 and 12:30) or by email info@klachtenloketparamedici.nl. View the informational brochure "Unsatisfied? Don't keep it to yourself."

Contact Information

Fitologie

Kinkerstraat 331/3

06 409 14 818

www.fitologie.nl

info@fitologie.nl